Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 28 czerwca, 2022 r.

REGULAMIN WSPÓŁPRACY

Z WOLONTARIUSZAMI W RAMACH DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ

FUNDACJĘ BIAŁYSTOK BIEGA

 

Regulamin niniejszy określa zasady współpracy Fundacji Białystok Biega z wolontariuszami zaangażowanymi bezpośrednio w działania prowadzone przez Fundację.

§ 1 Wyjaśnienie pojęć

Ustawa – rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U nr 10. poz. 1536 z późn.zm.),

Wydarzenie – impreza organizowana przez Fundację Białystok Biega,

Platforma – strona https://fundacja.bialystokbiega.pl/wolontariat/ dla wolontariuszy, którego administratorem jest Fundacja Białystok Biega,

Koordynator – osoba wyznaczona przez Fundację Białystok Biega do pełnienia funkcji koordynatora wolontariatu. Osoba nadrzędna wobec Liderów i wolontariuszy, odpowiadająca za prawidłowy obieg informacji i przydział zadań liderom,

Lider – osoba koordynacją pracą grupy zadaniowej i bezpośrednio nadzorująca pracę wolontariuszy podczas wydarzeń,

Grupa zadaniowa – grupa składająca się z wolontariuszy przydzielona do wykonania określonych zadań w ramach organizowanego wydarzenia. Wśród grup zadaniowych wyróżnia się m.in. Biuro Zawodów, Strefa Mety, Punkty Odżywcze, Grupa do zadań specjalnych, Depozyty, Obsługa trasy, itd.

§ 2 Wolontariusz Fundacji Białystok Biega

Wolontariusz Fundacji Białystok Biega to wolontariusz w rozumieniu przepisów Ustawy, który sam dobrowolnie zgłosił się, aby ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonać świadczenia na rzecz Fundacji Białystok Biega w związku z organizacją i obsługą Wydarzeń, na zasadach określonych w Ustawie i niniejszym Regulaminie. Wolontariuszem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest wyłącznie osoba, wobec której spełnione są wszelkie przesłanki określone szczegółowo w niniejszym Regulaminie oraz została zarejestrowana na Platformie.

§ 3 Cele wolontariatu

Celami wolontariatu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie, z uwzględnieniem szczególnego charakteru Wydarzeń, czasu oraz okoliczności wykonywania świadczeń wolontariackich, są w szczególności:

 1. Tworzenie standardów wolontariatu w imprezach sportowych, w szczególności imprezach organizowanych przez Fundację Białystok Biega.
 2. Pomoc w organizacji Wydarzeń oraz ich przebiegu, w szczególności pomoc porządkową i informacyjną.
 3. Propagowanie idei i celów Wydarzenia, wskazanych przez Fundację Białystok Biega jako organizatora.
 4. Promocja biegania i aktywności sportowej w środowiskach, w których Wolontariusz przebywa, pracuje i wykonuje określone świadczenia w ramach wolontariatu.

§ 4 Co przysługuje wolontariuszowi

 1. Wolontariusz jest zobowiązany do identyfikowania się poprzez noszenie specjalnie przygotowanej koszulki oraz dedykowanego identyfikatora, przy czym upoważniony jest do legitymowania się wskazanymi znakami wyłącznie w trakcie wykonywania świadczeń w ramach wolontariatu podczas danego.
 2. Podczas trwania Wydarzenia Fundacja Białystok Biega zapewnia wolontariuszowi wyżywienie oraz napoje.
 3. Każdy z wolontariuszy otrzymuje zaświadczenie o wolontariacie ze wskazaną ilością przepracowanych godzin.

§ 5 Obowiązki Fundacji Białystok Biega

Fundacja Białystok Biega ma obowiązek:

 1. Przekazać dokładną informację o zakresie obowiązków.
 2. Informować Wolontariusza  o   ryzyku   dla   zdrowia   i   bezpieczeństwa   związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
 3. Zapewnić Wolontariuszowi,   na   dotyczących   pracowników   zasadach   określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania przez niego świadczeń, w tym – w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z ich wykonywaniem – odpowiednie środki ochrony.

§ 6 Obowiązki Wolontariusza

Do obowiązków Wolontariusza należy przede wszystkim:

 1. Wypełnianie świadczeń w ramach wolontariatu powierzonych mu przez Fundację Białystok Biega w sposób zgodny z charakterem Wydarzenia oraz z poszanowaniem dobrego imienia Fundacji Białystok Biega.
 2. Wykonywanie zadań powierzonych mu przez Lidera danej grupy.
 3. Niezwłoczne zgłoszenie Liderowi jakichkolwiek przeszkód w realizacji powierzonych czynności w ramach wolontariatu, które w sposób realny uniemożliwiają ich wykonanie w sposób należyty.
 4. Ścisła współpraca z Liderem przy wykonywaniu powierzonych czynności, w tym w szczególności zgłaszanie wszelkich wątpliwości odnośnie powierzonych czynności w ramach wolontariatu.
 5. Dbanie o sprzęt powierzony przez Fundację Białystok Biega oraz dbanie o zachowanie porządku w miejscu wykonywania czynności.

§ 7 Rekrutacja i przyjęcie wolontariusza

 1. Wolontariuszem Wydarzenia może zostać każda osoba, która ukończyła 13 rok życia.
 2. Osoby niepełnoletnie są zobowiązane dostarczyć do organizatora oświadczenie ze zgodą rodzica /opiekuna na udział w wolontariacie.
 3. Rekrutacja do poszczególnych Wydarzeń prowadzona jest poprzez platformę https://fundacja.bialystokbiega.pl/wolontariat/ Na każde z Wydarzeń prowadzona jest odrębna rekrutacja.
 4. Wolontariusz ma możliwość dokonania zgłoszenia indywidualnego do preferowanej grupy zadaniowej poprzez rejestrację na platformie.
 5. Wyboru wolontariuszy do grupy zadaniowej dokonuje Koordynator Wolontariatu na podstawie przesłanych zgłoszeń.
 6. Ilość miejsc w grupach zadaniowych jest określona na każdy bieg indywidualnie, zależnie od potrzeb.
 7. O wynikach rekrutacji wolontariusz jest informowany drogą mailową oraz poprzez otrzymanie powiadomienia na platformie.

§ 8 Rezygnacja

W przypadku rezygnacji, Wolontariusz jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Fundacji Białystok Biega o tym fakcie poprzez wycofanie swego udziału na swoim koncie na platformie.

§ 9 Zwolnienie z funkcji Wolontariusza

Niedotrzymanie zobowiązań podjętych przez Wolontariusza może skutkować tymczasowym lub trwałym odsunięciem Wolontariusza od wykonywanych czynności w ramach wolontariatu. O tymczasowym lub trwałym odsunięciu Wolontariusza od wykonywanych czynności decyduje każdorazowo Fundacja Białystok Biega, a w sprawach niecierpiących zwłoki, decyzję o odsunięciu od wykonywanych czynności może podjąć samodzielnie Koordynator Wolontariatu lub Koordynator Grupy Zadaniowej. Decyzja o trwałym odsunięciu Wolontariusza od wykonywanych czynności powinna zapaść po wysłuchaniu Wolontariusza.

§ 10 Przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

 1. Wolontariuszy dokonujący rejestracji w platformie wyraża zgodę na:
  • przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji oraz realizacji zadań związanych z wolontariatem podczas Wydarzeń zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.), a także do otrzymywania informacji dotyczących aktualnych naborów i wydarzeń dedykowanych dla wolontariuszy organizowanych przez Fundację Białystok Biega.
  • Nieodpłatne, nieograniczone terytorialne wykorzystanie, w jakiejkolwiek formie i na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili rejestracji, w tym wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) wizerunku przez Fundację Białystok Biega do celów realizacji Wydarzeń, informowania, upowszechniania i promowania działań związanych z wolontariatem Fundacji Białystok Biega.
 2. Administratorem danych jest Fundacja Białystok Biega. Dane wolontariusza przekazane podczas rejestracji na platformie nie będą wykorzystywane w inny sposób niż wskazany w punkcie 1. W szczególności nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
 3. Wolontariusz ma prawo wglądu do treści danych oraz do ich edycji.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest dostarczenie podpisanego przez rodzica lub opiekuna prawnego oświadczenia potwierdzającego zgodę na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku do Fundacji Białystok Biega.

 

Białystok, 15 kwietnia 2022 r.