Regulamin Programu Lojalnościowego

Ostatnia aktualizacja: 14 maja, 2024 r.

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

WOLONTARIUSZY FUNDACJI BIAŁYSTOK BIEGA

 

§ 1 DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym dokumencie znajdują się zwroty pisane z wielkiej litery należy rozumieć je w następujący sposób:

Regulamin – niniejszy regulamin Programu lojalnościowego organizowanego przez Fundację Białystok Biega.

Organizator – Fundacja Białystok Biega

Profil Uczestnika – Zbiór informacji dotyczących świadczonych usług przez Uczestnika na rzecz Fundacji Białystok Biega wraz z informacjami dotyczącymi Programu.

Program – program lojalnościowy prowadzony przez Organizatora, na podstawie którego Uczestnik może uzyskać określone produkty w zamian za uzyskane Punkty.

Punkty – jednostki przypisywane do konta Uczestnika w Serwisie fundacja.białystokbiega.pl uzyskiwane w zamian za wykonanie świadczeń wolontarystycznych na rzecz Fundacji Białystok Biega.

Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub dobrowolnie świadcząca wolontarystyczne świadczenia na rzecz Fundacji Białystok Biega. Uczestnikiem może być również osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych za uprzednia zgodą opiekuna prawnego pod warunkiem ukończenia 13 lat.

Platforma – serwis internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem https://fundacja.bialystokbiega.pl/

Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Uczestnika polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach Serwisu.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Program Lojalnościowy jest organizowany i zarządzany przez Fundację Białystok Biega.
 2. Program Lojalnościowy opiera się na zasadach zdobywania Punktów, gdzie w związku z realizacją zadań Użytkownika bądź innych działań przyznane będą punkty, które Użytkownicy będą mogli wymienić na vouchery zwalniające z opłaty za wybrany bieg.
 3. Program realizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Świadczenie usług przez Organizatora nie wiąże się z dostarczaniem treści o charakterze bezprawnym. Zabrania się wykorzystania Platformy do prowadzenia jakiejkolwiek działalności sprzecznej z powszechnie obowiązującym prawem.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, uzyskała zgodę opiekuna prawnego i jest zarejestrowanym użytkownikiem Platformy.
 2. Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z treścią warunków ogólnych, regulaminu korzystania z Platformy oraz regulaminu dotyczącego Programu Lojalnościowego Fundacji Białystok Biega.
 3. Techniczne warunki korzystania z Programu mają znaczenie dla prawidłowości jego funkcjonowania, wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Uczestnika, a także dla bezpieczeństwa przesyłanych danych.
 4. W celu prawidłowego korzystania z Programu wymagane jest:
  • połączenie z siecią Internetową;
  • przeglądarka internetowa;
  • adres e-mail;
  • profil Uczestnika w Platformie.
 5. Wybór niektórych voucherów, ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa może być dostępny tylko dla osób pełnoletnich.
 6. Punkty otrzymane przez Uczestników mogą zostać wykorzystane tylko i wyłącznie w celu otrzymania produktów dostępnych w Programie Lojalnościowym Fundacji Białystok Biega i nie mogą być zamieniane na świadczenie pieniężne.
 7. Na jednym Profilu Uczestnika mogą być naliczane tylko Punkty zdobyte przez daną osobę.
 8. Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie maila, w którego treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 9. Uczestnik nie może:
  • przekazywać danych dostępowych do Profilu w Serwisie osobom trzecim;
  • tworzyć kolejnego konta celem uniknięcia wykonania umowy zawartej z Partnerem.
 10. Uczestnik korzystający z Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Uczestników, Partnerów jak i Platformy.
 11. Uczestnik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 12. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wolontariat@bialystokbiega.pl
 13. W ramach Portalu zabronione jest działanie Uczestnika, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA

 1. Organizator troszczy się o należyte działanie Platformy oraz Programu o każdej porze.
 2. Organizator przekaże i udostępni punkty zdobyte przez Uczestnika poprzez udostępnienie ich na profilu Uczestnika.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania uczestnictwa w Programie przez Partnera w przypadku:
  • złamania zasad umowy oraz regulaminu;
  • podejmowania działań na szkodę Uczestnika, innego Partnera, Platformy;
  • podawania nieprawdziwych danych;
  • podawania przez Partnera na stronie www informacji niezgodnych z prawdą lub sprzecznych z prawem;
  • niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zobowiązań przez Partnera, z innych przyczyn niż siła wyższa.
 4. W razie uzyskania informacji o bezprawnym działaniu w ramach Programu Uczestników, Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego wezwania do zaprzestania tych działań.
 5. W przypadku, gdy Organizator wiedział o bezprawnych działaniach Uczestników, a nie podjął odpowiednich czynności, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

§ 5 PROGRAM I PUNKTY

 1. W ramach programu, do profilu uczestnika przyznawane zostaną Punkty. Na zasadach określonych w dalszej części regulaminu, które uczestnik będzie mógł przeznaczyć na kod rabatowy zwalniający z opłaty na wybrany bieg organizowany przez Fundację Białystok Biega.
 2. Przyznawanie punktów uczestnikowi odbywa się na podstawie zrealizowanych godzin wolontariackich przez uczestników programu u organizatora bądź wykonaniem innych czynności, za które można otrzymać punkty.
 3. Punkty i nagrody nie podlegają wymianie na pieniądze.
 4. Organizator może określać za jakie czynności bądź inne działania mogą być przyznawane Punkty.
 5. Program może być ograniczony czasowo.
 6. Punkty mogą być przyznawane w ramach akcji prowadzonej przez Organizatora o czym Uczestnik informowany jest w Platformie.
 7. Liczba zgromadzonych Punktów widoczna jest w Platformie po zalogowaniu się Uczestnika w swoim Profilu.
 8. Zasady przyznawania Punktów, w tym w szczególności liczbę Punktów za realizację zamówienia, określa Organizator. 
 9. Przelicznik punktów:
  • Biuro zawodów 1h – 50 pkt.
  • Meta 1h – 50 pkt.
  • Depozyt 1h – 50 pkt.
  • Punkt żywieniowy 1h – 80 pkt. (w czasie Bison Ultra Trail – 120 pkt.)
  • Trasa 1h – 100 pkt.
  • Zadania specjalne 1h – 100 pkt. 
  • 150% ilości punktów zależne od grupy zadaniowej

§ 6 WYGAŚNIĘCIE PUNKTÓW

 1. Jeśli nie postanowiono inaczej Punkty w programie Lojalnościowym FBB są ważne bezterminowo. O wszelkich zmianach zostanie Uczestnik niezwłocznie poinformowany, przynajmniej na 30 dni przed anulowaniem zdobytych punktów (wyzerowaniem Konta). Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu oraz na stronach powiązanych z Platformą.

§ 7 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE ZWIĄZANE Z NALICZANIEM PUNKTÓW

 1. Zastrzeżenia dotyczące prawidłowości naliczenia Punktów lub kompletności zawiadomienia o stanie Konta mogą zostać przekazane w formie pisemnej na główny adres korespondencyjny serwisu bądź na adres e-mail: wolontariat@bialystokbiega.pl
 2. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Programu, wysyłając formularz reklamacyjny mailem lub pocztą w którego treści wpisuje:
  • swoje dane umożliwiające kontakt;
  • rodzaj usługi, której dotyczy;
  • rodzaj błędnego funkcjonowania;
  • zarzuty Uczestnika;
  • okoliczności uzasadniające reklamację;
  • ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
   Powyższe informacje Uczestnik może podać w jakiejkolwiek dogodnej dla siebie formie.
 3. Organizator rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 4. W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt. 3, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Uczestnika/Partnera.
 5. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Uczestnika.
 6. W przypadku uznania reklamacji, Platforma niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

§ 8 USTANIE UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

 1. Z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym Uczestnik może zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie lub samodzielnie usuwając profil w systemie. Rezygnacja z udziału w Programie Lojalnościowym jest jednoznaczna z usunięciem całego profilu w Portalu https://fundacja.bialystokbiega.pl/. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy powiadomienie e-mail na główny adres serwisu (wolontariat@bialystokbiega.pl) z adresu zarejestrowanego w systemie.
 2. Z ważnych powodów Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie Lojalnościowym. Za ważne powody o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: uporczywe działanie na niekorzyść Platformy lub innego rodzaju naruszenie Warunków Uczestnictwa. Wypowiedzenie wymaga poinformowania Uczestnika o tej decyzji na adres email zarejestrowany w Platformie. Jeśli użytkownik w ciągu 7 dni nie odwoła się od tej decyzji uznaje się, że zgadza się z decyzją Administratora.
 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzi do utraty zebranych Punktów w specjalnych okolicznościach może również prowadzić do całkowitego usunięcia konta w serwisie.

§  9 ZAKOŃCZENIE PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 1. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program Lojalnościowy. O takiej decyzji zostanie Uczestnik niezwłocznie poinformowany, przynajmniej na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Programu oraz na stronach powiązanych z Programem.
 2. Gdy Program zostanie zakończony, Uczestnik może wymienić swoje Punkty na Nagrody w terminie określonym w zawiadomieniu o zakończeniu Programu. Po upływie tego terminu wymiana Punktów nie będzie możliwa.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem https://fundacja.bialystokbiega.pl/.
 2. Organizator dokona zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (np. nowelizacji prawa)po uprzednim poinformowaniu Uczestników/Partnerów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Platformy oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Uczestników/Partnerów. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 3. Zmiany regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Uczestników/Partnerów korzystających z Platformy przed dniem wejścia w życie zmian.
 4. Do wszelkich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu stosuje się prawo polskie.